TERAAPIAGRUPP OÜ ANDMEKAITSETINGIMUSED


Kinnitatud (koht, kuupäev): Põlva, 01.01.2018

Isikuandmete töötlemine- andmetega tehtav mistahes toiming, näiteks kogumine, korrastamine, säilitamine, muutmine, päringute tegemine, edastamine, kustutamine.

Isikuandmed on mistahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mida saab kasutada isiku tuvastamiseks, temaga kontakti loomiseks või tema asukoha kindlaksmääramiseks üksi või kombineerituna teiste hõlpsalt juurdepääsetavate allikatega.

Eriliigilised isikuandmed on isiku terviseandmed, rassiline, etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused, ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

Teraapiagrupp OÜ kohaldab isikuandmekaitsetingimusi kliendile, kliendi seaduslikule esindajale, personalile ja töökoha kandidaadile vältimaks ohte, mis tulenevad andmetöötlustoimingutest, mille käigus võib inimesele tekkida füüsiline, materiaalne või mittemateriaalne kahju.

Teraapiagrupp OÜ hoolitseb isiku privaatsuse ja isikuandmete kaitse eest, järgib isiku õigusi isikuandmete töötlemise õiguspärasusele kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega: isikuandmete kaitse seadus, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel, Eesti Töötukassaga sõlmitud koostöö põhimõtted, töölepinguseadus.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

kliendi tuvastamiseks;

teenuste osutamiseks;

personali värbamiseks, lepingute sõlmimiseks

muudel erieesmärkidel, millest teavitatakse isikut hetkel, mil Teraapiagrupp OÜ edastab isikuandmeid.


Isikuandmete töötlemine

Teraapiagrupp OÜ töötleb isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste või lepingute täitmiseks lähtudes seaduslikkuse, õigsuspärasuse, eesmärgipärasuse, minimaalsuse ja usaldusväärsuse põhimõttest. Asutuse töötajatel on õigus isikuandmeid töödelda vaid vastavalt oma ametikoha ülesannete ulatuses.

Teraapiagrupp OÜ rakendab andmetele vastava turvalisuse taseme tagamiseks ja töötlemiseks asjakohaseid tehnilisi ja töökorralduslikke meetmeid.

Teraapiagrupp OÜs on isikuandmete vastuvõtjateks ja töötlejateks kõik asutuse töötajad.


Teraapiagrupp OÜ töötleb kliendi, kliendi seaduslike esindajate, kliendi sotsiaalse ja formaalse võrgustiku, personali andmeid.


Teraapiagrupp OÜ töötleb isikuandmeid, sealhulgas eriliigilisi andmeid, mis pärinevad Eesti Töötukassalt või isikult endalt:

põhiandmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood;

kontaktandmed: telefoninumber, aadress, e-posti aadress;

terviseandmed;

haridust ja kutset kirjeldavad andmed;

tööhõivet kirjeldavad andmed;

Töötukassa tegevuskavas sisalduvad andmed.

Teraapiagrupp OÜ edastab vajadusel isikuandmeid nii posti teel kui automatiseeritult ilma isikut tuvastavate andmeteta või krüpteeritult

isikutele, kelle andmeid töödeldakse

isiku seaduslikele esindajatele

Eesti Töötukassale

jt õigustatud isikutele

Seoses Eesti Töötukassa koostöö põhimõtete täitmisega teevad asutuse spetsialistid teenuse osutamisel kliendi nõusolekul vajadusel koostööd kliendi sotsiaalvõrgustikuga (lähivõrgustik, formaalne võrgustik).

Kuna Töötukassa poolt edastatavate isikute isikuandmete töötlemine toimub seaduse alusel ja koostöö põhimõtete täitmiseks, siis asutus teenuse osutamisel nõusolekut isikuandmete töötlemiseks ei küsi. Kliendi nõusolekut ei küsi asutus ka juhul, kui isikuandmete töötlemine on vajalik kliendi või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide (elu, tervise, vara, õiguste, vabaduse) kaitsmiseks ning vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral (näit võlaandmed), välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles kliendi huvid või põhiõigused ja vabadused.

Statistilisi andmeid avaldab asutus umbisikuliselt.

Teraapiagrupp OÜ ei avalda kolmandatele isikutele isikuandmeid või mistahes muid isikuga seotud andmeid, välja arvatud juhul, kui selleks esineb uurimisasutusel, kohtul või kohtuvälisel menetlejal otsene seadusest tulenev õigus.

Kui tekib vajadus edastada isikuandmeid sisaldav teave kolmandale isikule või asutusele, küsib asutus isikult nõusolekut, välja arvatud juhul, kui selleks esineb uurimisasutusel, kohtul või kohtuvälisel menetlejal otsene seadusest tulenev õigus.

Kui tekib vajadus isikuandmeid edasi töödelda muudel eesmärkidel, kui algselt neid koguti, edastab asutus kliendile eelnevalt teabe edasise töötlemise eesmärkide kohta.

Kui andmed ei ole saadud inimeselt endalt, teavitab asutus andmekaitsetingimustest reeglina 1 kuu jooksul (kusjuures teavitama ei pea juhul, kui andmete saamine, avaldamine või salajas hoidmine on ette nähtud seaduses või kui teatamine oleks ebaproportsionaalselt keeruline).

Isikuandmete säilitamise kestus

Asutus on kohustatud kustutama kõik tööalase rehabilitatsiooni teostamisega kaasnenud isikuandmed ja olemasolevad koopiad hiljemalt 90 päeva jooksul:

- põhilepingu lõppemisest, kui teenust osutatakse kirjaliku lepingu alusel või

- andmesubjektile teenuse osutamise lõpetamisest, kui teenuse osutamiseks ei ole vastutava töötlejaga sõlmitud kirjalikku lepingut.

Andmeid, mille suhtes tuleneb pikem säilitamise kohustus õigusaktidest, ei pea kustutama.

Isiku õigused seoses isikuandmete töötlemisega Teraapiagrupp OÜs

Isikul on õigus saada teavet tema isikuandmete ja töötlemise eesmärkide kohta.

Isikul on kooskõlas õigusaktidega õigus nõuda Teraapiagrupp OÜ-lt juurdepääsu oma isikuandmetele, samuti nõuda nende täiendamist, parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist või õigus esitada vastuväiteid töötlemisele, sealhulgas isikuandmete töötlemisele, mis on tehtud Teraapiagrupp OÜ seadusjärgsete (õiguspäraste) huvide alusel, õigus automatiseeritud andmete ülekandmisele, õigus, et ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel, õigus nõusoleku tagasivõtmisele. Need õigused on teostatavad niivõrd, kuivõrd andmetöötlus ei tulene Teraapiagrupp OÜ kohustustest, mis talle on kehtivate õigusaktidega kehtestatud ning saab tõendatud, et asutus töötleb andmeid mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles isiku huvid, õigused ja vabadused.

Isik võib esitada taotluse oma õiguste teostamiseks:

kirjalikus vormis kohapeal Teraapiagrupp OÜs, esitades isikut tõendava dokumendi;

elektronposti teel, allkirjastades taotluse turvalise elektronallkirjaga.

Saades isiku taotluse oma õiguste teostamise kohta, veendub Teraapiagrupp OÜ isikusamasuses, hindab taotlust ja täidab selle kooskõlas õigusaktidega.  

Teraapiagrupp OÜ saadab isikule vastuse posti teel tema poolt näidatud kontaktaadressile tähitud kirjaga või e-posti teel, arvestades võimaluse korral isiku soovitud vastuse saamise viisi.  

Teraapiagrupp OÜ tagab andmetöötluse ja kaitse nõuete täitmise kooskõlas õigusaktidega ja isiku vastuväidete korral võtab vajalikud meetmed vastuväite lahendamiseks. Siiski, kui see ei õnnestu, on isikul õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. 


Muud tingimused

Teraapiagrupp OÜ-l on õigus teha andmekaitsetingimustes täiendusi, tehes tingimuste kehtiva versiooni isikutele Teraapiagrupp OÜ veebilehel kättesaadavaks. 

Teraapiagrupp OÜ veebilehel võib olla avaldatud linke kolmandate isikute veebilehtedele, millel on omad kasutamis- ja isikuandmete kaitse tingimused, mille suhtes ei kanna Teraapiagrupp OÜ vastutust.


Isikuandmete vastutav ja volitatud töötleja

Isikuandmete vastutav töötleja on Teraapiagrupp OÜ, registrikood 11670548,

aadress Uus tn 9-79, Põlva linn, Põlva vald, Põlvamaa 63304.

Eesti Töötukassaga koostööd tehes on Teraapiagrupp OÜ isikuandmete volitatud töötleja.

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimustega võib pöörduda Teraapiagrupp OÜsse või esitada päringu telefonil 7333113 või e-posti aadressil teraapiagrupp@gmail.com

Asutuse andmekaitsespetsialist: Maret Salonen; kontakt 7333113